SAKAL EKİMİ

Sakal erkekler için estetik görünümün bir parçasıdır.

Çağrı Merkezimiz

Online Randevu

SAKAL EKİMİ

Sakal ekimi, saç ekimi gibi genellikle vücudun farklı bir bölgesinden transfer edilen kıl köklerinin sakalların ekileceği bölgeye transfer edilmesiyle gerçekleşir.

Sakal ekimi, saç ekimi gibi genellikle vücudun farklı bir bölgesinden transfer edilen kıl köklerinin sakalların ekileceği bölgeye transfer edilmesiyle gerçekleşir.

Toplum içerisinde köse olarak tabir edilen, hiç sakalı çıkmamış kişilerde bile başarılı sonuçlar elde edilecek şekilde sakal ekimi yapılabilir. Estetik görünüme sahip, doğallığını koruyan sık bir sakal, sakal ekimi ile oluşturulabilir. Sakal ekimi işlemi uygulanırken lokal anestezi uygulanmaktadır. Lokal anestezi ile birlikte hasta hiçbir şekilde acı hissetmez. Sakal ekimi işlemi sırasında FUE yöntemi kullanılır.

Sakal ekimi işleminde transfer edilen kıllar, var olan kıllar ile aynı açılarda ekilmelidir. Ekim açısı doğal bir görünüm için önemli bir unsurdur. Sakal ekim işlemi esnasında tekli kıl kökleri kullanılır. Donör bölgeden alınan kıllar tekli olarak ayrılmalı ve ekilmelidir. Çünkü sakal bölgesinde kıllar her daim tekli olur. Kıl kökleri donör bölgeden alındıktan sonra çok bekletilmeden sakal bölgesine ekilmelidir. Sakal ekimi bölgede sakal kıran sorunu olan, yanık izi, yara izi olan hastalar için de yapılabilir.

42%
FUE TEKNİĞİ KULLANILIR

Sakal ekiminde FUE yöntemi kullanılır. FUE yöntemiyle transfer edilen kıllar, var olan kıllar ile aynı açılarda ekilmelidir. Doğal bir görünüm için önemli bir unsurdur.

53%
İŞLEM SÜRESİ

Sakal ekimi lokal anestezi ve sedasyon uygulaması altında yapılır ve 2-5 saat kadar sürer.

67%
İŞLEM SONRASI

Ekim sonrası dikkat edilecek en önemli husus 3 gün sonrasında yapılacak olan yıkamadır. Bununla birlikte iyileşme sürecinin en önemli dönemi atlatılmış olur.

AYRICALIKLARIMIZ

Uzman Kadromuz

Alanında uzman Türk ekibimiz profesyonel işinde tecrübeli bir kadrodan oluşmaktadır.

Sağlık Danışmanlarımız

Alanında uzman sağlık danışmanlarımız işlem öncesi ve sonrasında aklınıza gelebilecek her türlü soru için size eşlik ediyor…

Garanti Belgemiz

Tüm şubelerde geçerli Garanti Belgemizle yaptığımız tüm işlemlerin arkasındayız.

17 Yıllık Tecrübe

17 yıllık kurumsal tecrübemizle sizlere en iyi hizmeti verebilmek için sürekli çalışıyoruz.

Neden Saç Ektirmeliyim?

Saç ekimine yaptığınız yatırım size kalıcı ve doğal sonuçlar olarak geri döner.

Saç ekimine yaptığınız yatırım size kalıcı ve doğal sonuçlar olarak geri döner. Yok olan bir saç çizginiz veya yaygın saç dökülmeniz varsa saç ekimi size kalıcı bir çözüm sunar. Saç ekimi deneyimli, yetenekli uzmanlar ve sağlık personeli tarafından yapıldığında, saç çizginiz eski hale gelebilir ve saçınız geçmişte sahip olduğu yoğunluğa kavuşabilir.

Saç Ekim Teknikleri

Canadian Roulette Adventures at Captain Cook Casino

Are you ready to embark on a thrilling gambling adventure like no other? Look no further than the Canadian Roulette Adventures at Captain Cook Casino! This article will take you on a journey through the exhilarating world of online roulette, where you can experience the excitement and glamour of a real casino from the comfort of your own home. Strap in and get ready to discover the secrets of this classic casino game, learn valuable tips and strategies, and uncover the hidden treasures that await you at Captain Cook Casino.

From the adrenaline rush of placing your bets to the anticipation of the wheel spinning, roulette has captivated players for centuries. In this article, we will delve into the fascinating history of roulette, explore the different variations of the game available at Captain Cook Casino, and reveal the top strategies to maximize your chances of winning. Whether you’re a seasoned roulette player or a complete beginner, this guide will provide you with all the tools you need to embark on your own Canadian Roulette Adventure. So, are you ready to spin the wheel and see where it takes you?

Exploring the Thrills of Canadian Roulette at Captain Cook Casino

Embark on an exhilarating Canadian Roulette adventure at Captain Cook Casino and experience the thrill of this classic casino game in a captivating online environment. With its captivating graphics and realistic sound effects, Captain Cook Casino brings the excitement of the roulette wheel straight to your screen. Take a spin and test your luck as you place your bets on the iconic red or black numbers, or try your hand at predicting the exact pocket where the ball will land. With multiple betting options and a wide range of betting limits, Canadian Roulette at Captain Cook Casino offers something for every player, whether you’re a seasoned pro or just starting out.

At Captain Cook Casino, the Canadian Roulette adventure doesn’t stop at the traditional game. Step into the world of live dealer roulette and immerse yourself in the authentic casino atmosphere from the comfort of your own home. Interact with professional dealers in real-time as they spin the wheel and call out the winning number. With high-definition video streaming and smooth gameplay, you’ll feel like you’re sitting at a real roulette table. Whether you prefer the convenience of online roulette or the excitement of live dealer roulette, Captain Cook Casino delivers an unforgettable gaming experience.

As part of the renowned Casino Rewards Group, Captain Cook Casino offers a secure and fair gaming environment for Canadian players. With a wide selection of banking options and 24/7 customer support, you can enjoy your Canadian Roulette adventure with peace of mind. Sign up today and take advantage of the generous welcome bonus, giving you extra funds to explore the world of roulette and potentially hit the jackpot. Don’t miss out on the thrilling Canadian Roulette adventures waiting for you at Captain Cook Casino!

Unveiling the Unforgettable Experiences of Canadian Roulette at Captain Cook Casino

Embark on a thrilling Canadian Roulette adventure at Captain Cook Casino! At captaincookscasinoca.com, you can experience the excitement of this classic casino game from the comfort of your own home. With its sleek and user-friendly interface, the online casino offers a seamless gaming experience that will keep you entertained for hours on end.

Whether you’re a seasoned roulette player or new to the game, Captain Cook Casino has something for everyone. With a wide range of betting options and high-quality graphics, you’ll feel like you’re sitting at a real casino table. Plus, with the chance to win big and the convenience of playing anytime, anywhere, captaincookscasinoca.com is the ultimate destination for roulette enthusiasts. So, join the adventure today and see if luck is on your side!

Unleashing the Excitement: Canadian Roulette Adventures at Captain Cook Casino

Embark on a thrilling journey of Canadian Roulette Adventures at Captain Cook Casino! This exciting online casino offers players the opportunity to experience the adrenaline rush of the popular game of Roulette, with a uniquely Canadian twist. With its user-friendly interface and stunning graphics, Captain Cook Casino provides an immersive gaming experience that will keep you on the edge of your seat.

At Captain Cook Casino, you can enjoy a variety of Canadian-themed Roulette games that will transport you to the majestic landscapes and vibrant cities of Canada. Whether you prefer the classic European Roulette or the fast-paced American Roulette, this online casino has it all. With its realistic sound effects and smooth gameplay, you’ll feel like you’re sitting at a real casino table, placing your bets and anticipating the spin of the wheel.

What sets Captain Cook Casino apart is its commitment to providing a safe and secure gaming environment. Licensed by the Kahnawake Gaming Commission, this online casino ensures that all player information is protected and all games are fair. Additionally, Captain Cook Casino offers a wide range of banking options, making it easy for players to deposit and withdraw funds. So, get ready to embark on an unforgettable Canadian Roulette adventure and try your luck at Captain Cook Casino!

Winning Big and Making Memories: Dive into Canadian Roulette at Captain Cook Casino

Embark on a thrilling Canadian Roulette adventure at Captain Cook Casino and experience the ultimate gaming excitement. With its captivating graphics and realistic gameplay, this online casino takes you on a virtual journey through the Canadian wilderness, where the stakes are high and the rewards are even higher.

At Captain Cook Casino, you can enjoy a wide range of roulette variations that will keep you entertained for hours. From traditional European and American roulette to unique Canadian-themed versions, there is something for every player’s preference. Immerse yourself in the breathtaking landscapes of Canada while placing your bets and spinning the wheel, all from the comfort of your own home.

Canadian Roulette Adventures at Captain Cook Casino offers an exhilarating gaming experience for players across Canada. With a wide variety of roulette games, including European, American, and French variations, players can enjoy the thrill of the wheel from the comfort of their own homes. The user-friendly interface and seamless gameplay make it easy for beginners to jump right in, while seasoned players will appreciate the advanced features and customizable options. The generous bonuses and promotions add an extra level of excitement, giving players the chance to win big. Whether you’re a roulette enthusiast or new to the game, Captain Cook Casino is a top choice for Canadian players looking for an unforgettable gaming adventure. Sign up today and let the roulette wheel spin in your favor!